1. AUDITAS

·  finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje apskaitą reglamentuojančių   norminių      aktų    reikalavimus,  auditas;

·  finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditas;

·  pagalba įmonėms parengiant finansines ataskaitas pagal aukščiau minėtus standartus ar reikalavimus;

·  projektų auditas;

·  objektyvios auditoriaus išvados apie firmos finansinę būklę pateikimas, patarimai, kaip ištaisyti esamus trūkumus bei patobulinti veiklą. Audito metu taip pat patikrinamos įmonės vidaus kontrolės procedūros ir identifikuojamos silpnos vietos, teikiamos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais, identifikuojamos valdymo, organizacinės ir kitos problemos, į kurias atkreipiamas vadovybės dėmesys.


2. BUHALTERINĖ APSKAITA

2.1 Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas
Pagal pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus tvarkoma buhalterinė apskaita, paruošiami pirminių dokumentų žurnalai, balansai, deklaracijos, ataskaitos.

2.2 Apskaitos organizavimo patikrinimas
Jei nutarėte patikrinti, kaip įmonėje organizuojamas finansininkų darbas, galime pasiūlyti jums apskaitos teisingumo įvertinimą. Atlikę įvertinimą, pateiksime išvadas apie apskaitos tvarkymo teisingumą, įstatymų ir poistatyminių aktų laikymąsi, pateiksime rekomendacijas klaidų ištaisymui. Šios išvados sudarys galimybę įmonės vadovams įvertinti finansininkų kompetenciją ir išvengti žalos dėl padarytų klaidų.

2.3 Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms buhalterį – apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Tokiu atveju teikiamos šios paslaugos : visų buhalterio –apskaitininko atliktų operacijų patikrinimas, kitų suderintų apskaitos operacijų atlikimas, darbo užmokesčio apskaita, susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas, konsultacijos, vidaus ataskaitų rengimas įmonės vadovybei.

2.4 Konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais

Konsultuojame fizinius ir juridinius asmenis visais apskaitos ir mokesčių klausimais.  Rengiamos mokesčių ataskaitos ir deklaracijos kontroliuojančioms institucijoms.

2.5 Apleistos apskaitos tvarkymas

Atsitikus taip, kad įmonės apskaitos tvarkymas buvo atidėtas ateičiai, ir po metų ar kelerių atsirado būtinybė sutvarkyti apskaitą už praėjusius laikotarpius, mes pasiruošę greitai sutvarkyti apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikti visas ataskaitas valstybinėms institucijoms.